гр.Монтана

Д - Р ВЕЛКОВА

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА ЕООД

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА,
 • ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ,
 • КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ, ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ НА БОЛНИ, ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ;
 • ИЗВЪРШВАНЕ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ,
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕНОСТ И МАЙЧИНСТВО,
 • НАБЛЮДАВАНЕ, КОНТРОЛИРАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ,
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ,
 • ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕН И В ДОМА МУ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИЯ НАЛАГА ТОВА,
 • ХОСПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В БОЛНИЦА, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ ИЛИ В ДОМА НА ПАЦИЕНТИТЕ,
 • ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 3, АЛ. 4 ОТ ЗЛЗ КАСАЕЩИ НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Контакти

Монтана, ул. “Цар Борис III” 11, каб.112

0888213285